Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych jest Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kabaretowa 21,01-942 Warszawa, (dalej OPDF).

Dane przetwarzane przez Spółkę jako administratora m. in. osób dokonujących zgłoszeń działań niepożądanych leków i produktów leczniczych, Współpracowników, Kontrahentów, Kandydatów do zatrudnienia i Pracowników Spółki, są należycie chronione.

OPDF przechowuje zebrane dane osobowe wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Jeśli okaże się, że dane osobowe muszą zostać przekazane poza obszar EOG zostaną zastosowane w zależności od potrzeby Standardowe klauzule umowne oraz Tarcza prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

Rekrutacji, zatrudnienia, współpracy i wymiany korespondencji, dochodzenia roszczeń, marketingu własnych produktów, przyjmowania i rejestrowania zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego i przekazywania tych informacji do właściwego organu.

Dane mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w wyżej wymienionych celu, odbiorcą jest Europejska Agencja Leków.

Spółka przetwarza dane osobowe wyłącznie przez okres wskazany w przepisach prawa albo dopóki będą one niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

Przysługuje Pani /Panu prawo do:

Dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Każda osoba, która uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt:

Jeśli Pani/Pan potrzebuje  dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub Pani/Pan chce skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

Z administratorem można się skontaktować pod numerem telefonu 22 345 75 00  lub pisemnie pod adresem ul. Kabaretowa 21,01-942 Warszawa.